Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251797

Barucice

Rok utworzenia: 2010
Powierzchnia: 82,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Lubsza, nadleśnictwo Brzeg
Położenie geograficzne: N 50° 57’ 22,34”; E 17° 32’ 35,60”

Rezerwat przyrody „Barucice” to drugi co do wielkości tego rodzaju obszar chroniony na terenie województwa opolskiego. Położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”, około 2,5 km na południowy zachód od miejscowości Borucice. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych z zagrożonymi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. Zróżnicowana struktura wiekowa drzewostanu, duży udział drzew starych i dziuplastych oraz znaczne ilości martwego drewna kształtują różnorodność biologiczną tego obszaru. Zlokalizowano tu stanowiska 15 gatunków roślin chronionych (wśród nich cztery gatunki z rodziny storczykowatych: kukułkę Fuchsa, podkolana białego, listerę jajowatą i kruszczyka szerokolistnego) oraz 19 gatunków z „Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego”, m.in.: jarzmiankę większą, żywca dziewięciolistnego i żywca cebulkowego. Ponadto stwierdzono na tym obszarze występowanie 34 gatunków chronionych zwierząt, w tym gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej): dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, dzięcioła zielonosiwego i muchołówki białoszyjej.

Czy wiesz, że …?

Czerwone listy tworzone są dla grup roślin, grzybów lub zwierząt i stanowią wykaz taksonów zagrożonych wyginięciem, a także tych, które już wyginęły na terenie kraju lub w skali regionalnej. Przy każdym z gatunków podaje się ogólnie stosowane w środowiskach naukowych kategorie zagrożenia. Rozszerzoną, opisową wersją „czerwonych list” są „czerwone księgi”, opisujące gatunki z list w zakresie morfologii, biologii, występowania, rozmieszczenia stanowisk oraz występujących zagrożeń.

… Kukułka Fuchsa to nie gatunek pospolitego ptaka, lecz roślina z rodziny storczykowatych. Jest jednym z nielicznych przedstawicieli z rodzaju kukułka, który oferuje owadom nektar. Kwiaty innych kukułek pozbawione tego „przywabiacza”, są zapylane przez niedoświadczone samice pszczół dziko żyjących. Kukułkę Fuchsa zapylają robotnice pszczoły miodnej, które potrafią się dostać do nektaru, zabierając jednocześnie kilka lub nawet kilkanaście pyłkowin.

… Około 130 lat temu na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody „Barucice” założono jedną z 68 znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski specjalnych leśnych powierzchni badawczych, zwanych od nazwiska niemieckiego naukowca powierzchniami Schwappacha. Każdy tego typu obszar doświadczalny miał kształt prostokąta o powierzchni od 0,2 do 1 ha, a wszystkie zinwentaryzowane w jego obrębie drzewa posiadały własny numer i były poddawane systematycznym pomiarom pierśnicy i wysokości. Na tej podstawie obliczano miąższość i przyrost miąższości drzewostanów, a wyniki uzyskane z badanych powierzchni posłużyły do stworzenia tablic zasobności drzewostanów.