Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251825

Góra św. Anny

Rok utworzenia: 1972
Powierzchnia: 2,69 ha
Rodzaj: przyrody nieożywionej
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Leśnica,
Położenie geograficzne: N 50° 27' 9,13"; E 18° 10' 4,84"

Obszar rezerwatu zlokalizowany jest na najdalej wysuniętej na zachód części Wyżyny Śląskiej, zwanej Chełmem (Garbem Chełmu, lub Masywem Chełmu). Położony jest kilkaset metrów na południe od kulminacji Chełmu (404 m n.p.m.), którą stanowi dawny nek wulkaniczny. Rezerwat znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz Obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”, w pobliżu centrum wsi Góra Św. Anny.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk geologicznych związanych z wulkanizmem trzeciorzędowym. Szczególne znaczenie poznawcze mają odsłonięcia trzeciorzędowych skał wulkanicznych (nefelinitu, tufów i brekcji z bombami wulkanicznymi) oraz stref kontaktu skał środkowotriasowych i górnokredowych ze skałami wulkanicznymi z dobrze zachowanymi śladami ich metamorfizmu (z widocznymi zmianami w zakresie struktury i zabarwienia).

Rezerwat jest również ciekawym obiektem pod względem florystycznym. Stwierdzono tu występowanie 175 roślin naczyniowych, spośród których dwie znajdują się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa opolskiego”. Są to skalnica trójpalczasta i zanokcica skalna. W ostatnich latach odnotowano tu również dwa cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinne murawy kserotermiczne i zbiorowisko naskalne zanokcicy skalnej i zanokcicy murowej. W 2011 r. na terenie rezerwatu przeprowadzono zabiegi ochronne (wycinka niepożądanych okazów drzew i krzewów), których rezultatem jest odsłonięcie ścian dawnego kamieniołomu, w tym profili i odsłonięć skał wulkanicznych.

Po drodze stanowiącej zachodnią granicę kamieniołomu, w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy, prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Wokół Góry Św. Anny”. Na wysokości rezerwatu zlokalizowany jest jeden z przystanków ścieżki. Natomiast w granicach rezerwatu udostępniono ścieżkę dydaktyczną „Po rezerwacie geologicznym”.

Czy wiesz, że…?

 … Wulkaniczne wyniesienie Góry św. Anny (404 m n.p.m.) jest kulminacyjną częścią Masywu Chełmu. Jego rdzeń stanowi bazaltowy słup skalny, będący ujściem magmy do krateru wulkanu, znajdującego się prawdopodobnie w pobliżu Bazyliki św. Anny, w której sąsiedztwie widoczne są do dziś naturalne wychodnie zastygłej lawy w postaci bazaltowych słupów. Wulkan ten był aktywny dwukrotnie. Około 26 mln lat temu powstał pierwszy, który uległ zapadnięciu. Następnie, około 5 mln lat później, w jego obrębie wykształcił się kolejny wulkan. Dawny krater znajdował się prawdopodobnie kilkaset metrów wyżej niż dzisiejszy szczyt góry. Powodem obniżenia wulkanu jest trwająca do dziś naturalna erozja skał.