Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 298267

Ligota Dolna

Rok utworzenia: 1959
Powierzchnia: 6,56 ha
Rodzaj: stepowy
Położenie administracyjne: powiat Strzelce Opolskie, gmina Strzelce Opolskie,
Położenie geograficzne: N 50° 28' 54,62"; E 18° 7' 27,76"

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności kserotermicznej z rzadko spotykanymi gatunkami roślin, jak ożanka pierzastosieczna, rozchodnik biały i ligustr pospolity. Leży on w odległości około 1 km na południe od miejscowości Ligota Dolna, na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” i obszaru Natura 2000 „Góra Świętej Anny”. Zlokalizowany jest przy południowo-zachodniej krawędzi Garbu Chełmskiego i obejmuje południowo-zachodnią część Kamiennej Góry Ligockiej – wzniesienia o wysokości 323 m n.p.m. Teren ten jest silne nasłoneczniony, charakteryzuje się dużymi dobowymi wahaniami temperatur, znaczną siłą wiatrów i związanym z tym przesuszeniem podłoża. Wzgórze zbudowane jest z wapieni muszlowych (zwanych tak ze względu na występowanie w nich muszli i szkieletów ramienionogów, małży i liliowców). Na tym podłożu wykształciły się płytkie gleby zwane rędzinami i pararędzinami. Opisane warunki naturalne sprzyjają występowaniu roślinności kserotermicznej. Większość muraw kserotermicznych w Polsce to zbiorowiska półnaturalne – są obecne tam, gdzie kiedyś wycięto lasy i przez lata wypasano zwierzęta, głównie owce. Również flora omawianego rezerwatu jest zbiorowiskiem wtórnym. Niegdyś bowiem teren ten porastała pierwotna puszcza bukowa, której fragmenty zachowały się na sąsiednim wzgórzu, na południowy wschód od rezerwatu. Aktualnie na terenie rezerwatu występuje roślinność kserotermiczna, którą tworzą murawy naskalne z rozchodnikiem białym i czosnkiem skalnym, murawy kserotermiczne z kostrzewą bruzdkowaną, tymotką Boehmera, macierzanką zwyczajną i przetacznikiem kłosowym oraz zarośla kserotermiczne z ligustrem pospolitym i śliwą tarniną. W 2011 r. rezerwat został powiększony o sąsiadujący od strony północnej teren, gdzie występuje roślinność ciepłolubnych okrajków z ciemiężykiem drobnokwiatowym i lebiodką pospolitą. Na terenie rezerwatu „Ligota Dolna” odnotowano występowanie kilkunastu gatunków uznawanych za zagrożone na terenie Śląska Opolskiego. Są to: oman szlachtawa, goździk kartuzek, żebrzyca roczna, pajęcznica gałęzista, skalnica trójpalczasta, rozchodnik biały, czosnek skalny, marzanka pagórkowa, len austriacki. Do najciekawszych gatunków zwierząt występujących na terenie rezerwatu zaliczyć należy pazia królowej, jaszczurkę zwinkę i gniewosza plamistego.

W pobliżu rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne i szlak rowerowy.”

Czy wiesz, że…?

… W latach 60-tych XX wieku na murawach Ligockiej Góry Kamiennej stwierdzono obecność 599 gatunków motyli (nocnych i dziennych). Dziś jest ich zaledwie kilkanaście…

… Przez kilka dziesięcioleci teren rezerwatu objęty był ochroną ścisłą, wykluczającą wszelką ingerencję człowieka w zachodzące tam procesy naturalne. Niezamierzonym skutkiem tej formy ochrony była niekontrolowana i niepożądana sukcesja drzew i krzewów. Zarosły one znaczną część muraw, powodując zanikanie cennych gatunków roślin oraz zubożenie siedlisk bytujących tu motyli. Od 2010 r. na terenie rezerwatu prowadzone są zadania z zakresu ochrony czynnej, mające na celu odtworzenie muraw.