Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251842

Bory Niemodlińskie – PL

Nazwa i kod obszaru: Bory Niemodlińskie PLH160005

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia:4541,34 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat opolski – gmina Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice; powiat brzeski – gmina Lewin Brzeski; powiat nyski – gmina Łambinowice

Kumak nizinny

Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne urozmaicają zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, głównie lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów o charakterze rodzimym. Wśród lasów występują duże kompleksy stawów z charakterystycznymi dla tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych występują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów. Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w kilku podobszarach, nie połączonych ze sobą przestrzennie.

 

Przedmioty ochrony

Siedliska przyrodnicze:

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)

91D0 Bory i lasy bagienne

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Gatunki zwierząt:

Wydra

Mopek Barbastella barbastellus

Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

Nocek duży Myotis myotis

Wydra Lutra lutra

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Kumak nizinny Bombina bombina

 

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Traszka grzebieniasta

Szczególną wartość w obszarze Natura 2000 prezentuje zespół torfowisk przejściowych, trzęsawisk i torfowisk wysokich, ponieważ jest to jeden z ostatnich zachowanych kompleksów tego typu na terenie województwa opolskiego. Torfowiskom towarzyszą bory bagienne o charakterze priorytetowym oraz duże powierzchnie lasów grądowych. Na podkreślenie zasługuje bogata fauna kręgowa, z trzema gatunkami nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, których siedliska związane są z licznie występującymi tu zbiornikami wodnymi oraz starodrzewiami grądowymi. Bory Niemodlińskie są jednym z najbardziej zróżnicowanych nizinnych obszarów Natura 2000 w województwie opolskim o czym decyduje występowanie na ich obszarze aż dwunastu siedlisk przyrodniczych. Na szczególną uwagę zasługuje również liczne występowanie traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w obszarze. Wewnątrz obszaru zlokalizowane są dwa Rezerwaty Przyrody tj. Rezerwat Przyrody Prądy i Rezerwat Przyrody Złote Bagna.

Dla ciekawych:

….. kumak nizinny jest płazem występującym licznie na terenie Borów Niemodlińskich. Niepokojony bardzo często odwraca się brzuchem do góry prezentując pomarańczowo-czerwone ubarwienie. Zachowanie to ma na celu odstraszenie drapieżnika.

….. pomimo tego że traszka grzebieniasta jest gatunkiem płaza o jednym z największych areałów występowania w Europie, to jej liczebność cały czas spada. Przyczyniają się do tego najczęściej zmiany środowiska jej występowania, a w szczególności zasypywanie zbiorników wodnych, melioracje i pogorszenie stanu wód. Nazwę traszka grzebieniasta zawdzięcza grzebieniowi noszonemu przez samca w porze godowej.

….. torfowiska wysokie są siedliskami silnie uwilgotnionymi, na których występują specyficzne gatunki roślin, m.in. mchy torfowce. Poprzez coroczne obumieranie roślin żyjących na torfowiskach dochodzi do akumulacji ich masy w postaci nakładu masy organicznej nie ulegającej rozkładowi. Określono, że corocznie torfowisko wysokie rośnie w ten sposób o ok. 1 mm.