Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251859

Grądy w Dolinie Odry – PL

Nazwa i kod obszaru:  Grądy w Dolinie Odry PLH020017

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2009 r.

Powierzchnia: 8756,34 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat brzeski – gmina Lubsza,  woj. dolnośląskie: powiat oławski – miasto Oława, gmina Oława, gmina Jelcz-Laskowice, powiat wrocławski – gmina Siechnice, gmina Czernica, miasto Wrocław    

 

Kozioróg dębosz

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru. Rozciąga się on wzdłuż doliny Odry, obejmując kilka kompleksów leśnych na odcinku między Oławą a Wrocławiem. Obszar ostoi położony jest w obrębie Pradoliny Wrocławskiej, w sąsiedztwie obszaru rozciągają się rozległe równiny i doliny dopływów Odry. Krajobraz obszaru kształtują doliny licznych cieków, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Przestrzeń ostoi porastają zbiorowiska leśne tworząc mozaikę z licznymi polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami.

Obszar leży w zasięgu I-rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz zlewni rzek niższych rzędów: Widawy, Smortawy i Oławy. Większymi dopływami Odry płynącymi na obszarze ostoi są: Oława z Zieloną, dopływ z Kotowic, Otocznica, Smortawa z Kanałem Bystrzyckim, Młynówka Jelecka i Piskorna. Na terenie ostoi występuje również wiele mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych tworzących gęstą sieć. Duża część obszaru znajduje się w zasięgu występowania okresowych wezbrań wód rzecznych, przypadający na okres letni, od lipca do sierpnia. W okolicach Kotowic znajdują się zbiorniki wodne: Jezioro Panieńskie, Jezioro Dziewicze, Jezioro Bobrze i Czarna Łacha, zaś w okolicy Gajkowa – poeksploatacyjny zbiornik Bajkał, podobny zbiornik znajduje się w Ratowicach.

 

Przedmioty ochrony

 

Modraszek telejus

Siedliska przyrodnicze:

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak turzycowisk i mechowisk

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

Gatunki zwierząt:

1308 Mopek Barbastella barbastellus

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

1324 Nocek duży Myotis myotis

1337 Bóbr Castor fiber

1355 Wydra Lutra lutra

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

1188 Kumak nizinny Bombina bombina

6144 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus

1130 Boleń Aspius aspius

5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus

1145 Piskorz Misgurnus fossilis

1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata

1149 Koza Cobitis taenia

6169 Przeplatka maturna Euphydryas maturna

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt, stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru oraz związanego z nim obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO Grądy Odrzańskie. Na szczególną uwagę zasługują licznie występujące w obszarze gatunki ryb i owadów.

 

Dla ciekawych:

….. na terenie ostoi zlokalizowane są cztery rezerwaty przyrody: Rezerwat Przyrody Łacha Jelcz, Rezerwat Przyrody Kanigóra, Rezerwat Przyrody Zwierzyniec i Rezerwat Przyrody Grodziska Ryczyńskie.

….. Rezerwat Przyrody Grodziska Ryczyńskie, oprócz sędziwych dębów, chroni starosłowiańskie grodziska założone przez Ślęzan jeszcze przed rokiem 1000. W pobliżu rezerwatu odnaleziono drewnianą łódź, którą zbudowano z drewna drzew ściętych jesienią 983 roku!