Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251820

Łąki w okolicach Chrząstowic – PL

Nazwa i kod obszaru: Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia:795,02 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat opolski – gmina Chrząstowice.

Czerwończyk nieparek

Obszar obejmuje duży kompleks łąkowy. Łąki rozciągają się po obu stronach drogi krajowej nr 46 relacji Opole-Częstochowa. Miejscami łąki są koszone, częściowo teren pokrywają odłogowane użytki zielone. Na całym areale miejscami występują kępy zadrzewień, złożone z wierzb i olch lub pojedyncze okazy tych drzew. W niektórych fragmentach pojawiają się także brzozy. Znaczne obszary reprezentują dobrze zachowane zbiorowiska z rzędu Molinietalia caeruleae. Spośród rosnących tutaj gatunków można wymienić wiązówkę błotną, trzęślicę modrą, ostrożenia warzywnego. W miejscach bardziej podsuszonych, przy drodze w znacznych ilościach występują osty. Miejscami licznie pojawia się krwiściąg lekarski. Na obrzeżach kompleksu przeważają zbiorowiska ruderalne. W okresie letnim fragmenty nie koszone są trudno dostępne ze względu na zagęszczenie i wysokość roślin.

Chrząstawa (Jemielnica) stanowiąca szkielet obszaru jest niewielką rzeką płynącą w zachodniej części terenu. Nawadnia ona obszar, przez który przepływa, utrzymując znaczną jego część w dobrej kondycji siedliskowej. Na większości obszaru wody gruntowe występują na głębokości 0,5-1 m. Gleby to głównie mady, lokalnie namuły. W okresie kwitnienia rosnące tutaj rośliny odwiedzane są przez liczne gatunki owadów: trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, kratkowiec, dostojki, przeplatki i inne), modraszki (kilka gatunków), pazie królowej, polowce szachownica oraz przedstawicieli innych grup owadów. Przepływająca w pobliżu Chrząstawa stanowi system wzbogacający cały obszar o gatunki związane ze środowiskiem wodnym, nie tylko z rzędu owadów. Pojawiają się tutaj również żaba jeziorowa, żaba trawna oraz rzekotki drzewne.

 

Czerwończyk nieparek

Przedmioty ochrony

Gatunki zwierząt:

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Modraszek nausitous Maculinea nausithous

Modraszek telejus Maculinea teleius

 

 

 

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Modraszek telejus

Rodzina modraszkowatych, do której należą wszystkie przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic, swoją nazwę zawdzięcza kolorytowi skrzydeł części z przedstawicieli tej rodziny. Modraszki są niewielkimi motylami dziennymi, występującymi niemal we wszystkich środowiskach lądowych. W przypadku modraszka nausitousa i telejusa ważnym elementem ich środowiska są łąki, na których występują. Powinny być to łąki użytkowane w sposób ekstensywny tj. koszone maksymalnie jeden raz roku. Czerwończyk nieparek jest gatunkiem ściśle związanym z terenami położonymi w brzegowej części niewielkich rzek i rowów, gdzie występują jego rośliny żywicielskie z rodzaju szczaw Rumex.

Podstawowym zagrożeniem dla istnienia przedmiotów ochrony w obszarze jest zmiana użytkowania łąk na grunty rolne oraz melioracje wodne. Zaoranie łąk prowadzi do zniszczenia roślin żywicielskich modraszków, ale także do wycofywania się z siedlisk gatunków mrówek, które są niezbędnym elementem ich pełnego rozwoju. W przypadku czerwończyka nieparka największym zagrożeniem są intensywnie prowadzone melioracje wodne, które poprzez usuwanie i niszczenie roślin żywicielskich ograniczają możliwość występowania tego gatunku.

 

Dla ciekawych:

….. obszar Łąki w okolicach Chrząstowic jest położony w pobliżu Miasta Opole i graniczy z nim w północno-zachodniej części.

….. jedna z miejscowości leżących na terenie obszaru tj. ,,Lędziny” swoją nazwę zawdzięcza staropolskiemu określeniu lęda, co w wolnym tłumaczeniu oznaczaobszar łąk, terenów zalewowych, równin, pól nie nadających się pod uprawę roli. Również przekazy niemieckie potwierdzają nazwę miejscowości jako Lędzien tłumacząc ją jako Wiesendorf czyli Wieś Łąk.