Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251812

Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą – PL

Nazwa i kod obszaru: Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia:356,65 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat kluczborski – gmina Kluczbork, gmina Wołczyn.

Modraszek nausitous

Obszar położony jet na zachód od Kluczborka (ale jeszcze w jego administracyjnych granicach), wzdłuż rzeki Stobrawy. Obejmuje zbiorowiska okresowo koszonych łąk ze szczawiami, rdestem wężownikiem, wierzbówką, turzycami oraz mozgą trzcinowatą i krwiściągiem lekarskim. Bardziej podmokłe fragmenty zarasta trzcina. Niektóre miejsca są odkształcone ze znacznym udziałem pokrzywy. Fragmenty położone w części wschodniej i południowo-wschodniej miejscami porasta drzewostan złożony z dębu szypułkowego, olchy czarnej i wierzb. Stobrawa prowadzi czysta wodę, która na wschodniej granicy łąk jest podpiętrzona niewielką śluzą. Dno doliny wyścielają mady rzeczne, lokalnie namuły. Na znacznej części obszaru poziom wód gruntowych waha się między 0,5-1,0 m.

Pospolitym gatunkiem płaza na łąkach jest żaba trawna. Gady reprezentowane są przez zaskrońca. Z obserwowanych ptaków wymienić należy skowronka, pliszkę żółtą, świergotka łąkowego i czajkę. Na łąki zalatują bocian biały, gawron, szpak oraz polująca na gryzonie pustułka. Ssaki reprezentuje m. in. zając i sarna, chociaż nie są zbyt częste. Bogata jest fauna bezkręgowców. Występują duże ilości ślimaków winniczkóworaz ślimaki z rodzaju bursztynka (Succinella) oraz liczne gatunki pająków, w tym tygrzyk paskowany.

W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki roślin odwiedzane są przez rożne gatunki motyli i błonkówek.

 

Czerwończyk nieparek

Przedmioty ochrony

Gatunki zwierząt:

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Modraszek nausitous Maculinea nausithous

Czerwończyk fioletek Lycaena helle (planowany przedmiot ochrony)

 .

.

.

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Czerwończyk nieparek

Rodzina modraszkowatych do której należą wszystkie przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą swoją nazwę zawdzięcza kolorytowi ciała części z przedstawicieli tej rodziny. Modraszki są niewielkimi motylami dziennymi występującymi niemal we wszystkich środowiskach lądowych. W przypadku modraszka nausitousa ważnym elementem jego środowiska są łąki na których występują. Powinny być to łąki użytkowane w sposób ekstensywny tj. koszone maksymalnie jeden raz roku. Czerwończyk nieparek jest gatunkiem ściśle związany z terenami położonymi w brzegowej części niewielkich rzek i rowów gdzie występują jego rośliny żywicielskie z rodzaju szczaw Rumex. Czerwończyk fioletek to gatunek również związany z łąkami podmokłymi jednak z obecnością rdestu wężownika, który w naszej szerokości geograficznej jest jedyną rośliną żywicielską tego gatunku.

Podstawowym zagrożeniem dla istnienia przedmiotów ochrony w obszarze jest zmiana użytkowania łąk na grunty rolne oraz melioracje wodne. Zaoranie łąk prowadzi do zniszczenia roślin żywicielskich motyli, ale także do wycofywania się z siedlisk gatunków mrówek, które są niezbędnym elementem ich pełnego rozwoju. W przypadku czerwończyków największym zagrożeniem są intensywnie prowadzone melioracje wodne, które poprzez niszczenie siedlisk roślin żywicielskich ograniczają możliwość występowania tego gatunku.

 

Dla ciekawych:

….. obszary Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą oraz Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą wiąże rzeka. Stobrawa jest jedną z najbardziej malowniczych rzek Śląska. Jej bieg wyznaczał niegdyś granicę między tzw. Górnym a Właściwym (obecnie zwany Dolnym) Śląskiem.

.. oba wymienione wyżej obszary łączy także postać historyczna ks. Jana Dzierżona, który jest uważany za mentora wszystkich pszczelarzy. Ks. Jan Dzierżon urodził się w okolicach Kluczborka, a następnie objął probostwo w Karłowicach. Przez cały okres jego życia zajmował się pszczelarstwem udoskonalając metody hodowli tych pożytecznych dla człowieka owadów.

….. czerwończyk fioletek to gatunek motyla, który jest planowanym przedmiotem ochrony w obszarze. Ciekawostką jego biologii jest to, że samce wykazują silne zachowania terytorialne. Przysiadając na częściach roślin potrafią odganiać innych przedstawicieli swojego gatunku, a nawet inne owady. W przypadku masowego występowania fioletka dochodzi wręcz do walk między samcami, które przypominać mogą walki ptaków na tokowiskach. Warto zaznaczyć, że opolska populacja fioletka jest znacznie oderwana od zwartego zasięgu występowania, który obejmuje tereny położone na wschód od Wisły.