Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251815

Lasy Barucickie – PL

Nazwa i kod obszaru:         Lasy Barucickie PLH160009

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia: 4394,49 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat brzeski – gmina Lubsza; powiat namysłowski – gmina Namysłów, gmina Świerczów

Kozioróg dębosz

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Barucickie stanowi kompleks lasu mieszanego przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów. Jest to teren zalegania glin zwałowych i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje najstarszy w województwie opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków bezkręgowców tj. m.in. jelonka rogacza i kozioroga dębosza. Większość lasów na terenie obszaru ma charakter gospodarczy pod zarządem Nadleśnictw Brzeg i Namysłów, pozostałą część stanowią rezerwaty przyrody pn. Rezerwat Przyrody Lubsza, Rezerwat Przyrody Rogalice oraz Rezerwat Przyrody Barucice, który jest drugim co do wielkości rezerwatem w województwie opolskim. Na terenie obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie można spotkać wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Na szczególną uwagę zasługują wspomniane wcześniej okazałe chrząszcze, bielik oraz orlik krzykliwy, a ze świata roślin storczyk kukułka Fuchsa.

 

Przedmioty ochrony

Jelonek rogacz

Siedliska przyrodnicze:

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Gatunki zwierząt:

1088 Kozioróg dębosz  Cerambyx cerdo

1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Kozioróg dębosz i jelonek rogacz są jednymi z największych przedstawicieli entomofauny Europy. Oba gatunki związane są ze starymi drzewostanami liściastym, najchętniej zasiedlają zaś okazałe dęby. Największym zagrożeniem dla bytowania obu gatunków chrząszczy jest wycinanie okazałych drzew na skutek prowadzonej gospodarki leśnej lub usuwania starych okazów z zadrzewień.  Siedliska w obszarze Natura 2000 Lasy Barucickie stanowią głównie grądy i buczyny. Tego typu zbiorowiska leśne zapewniają miejsce występowania wielu gatunków chronionych, w tym również kozioroga dębosza i jelonka rogacza. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie w obszarze tzw. siedlisk priorytetowych w postaci łęgów. Siedliska te położone są głównie w miejscach silnie nawodnionych w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Cechują się one dużą bioróżnorodnością przy jednoczesnym ogromnym znaczeniu retencyjnym.

Dla ciekawych:

….. nazwa jelonka rogacza pochodzi od kształtu żuwaczek samców, które przypominają poroża jeleniowatych. Jelonek rogacz jest gatunkiem wykazującym silny dymorfizm płciowy tj. wygląd samca i samicy znacznie się różni.

….. kozioróg dębosz jest chrząszczem należącym do rodziny kózkowatych. Nazwa rodziny, ale także rodzajowa tego gatunku pochodzi od długich segmentowanych czułków, które u samców potrafią znacznie przekroczyć długość całego ciała. Larwy kozioroga żywią się drewnem, tworząc olbrzymie chodniki o przekroju, który jest często większy od grubości palca dorosłego człowieka.

….. lasy bagienne i łęgi są jednymi z najmniej licznych typów zbiorowisk leśnych. Występują one zazwyczaj w dolinach rzecznych i naturalnych obniżeniach terenu, gdzie potrafią znosić długotrwałe zalewanie. Na wielu obszarach rzek łęgi zostały usunięte w związku z regulacją koryt rzek.