Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251819

Łęg Zdzieszowicki – PL

Nazwa i kod obszaru: Łęg Zdzieszowicki PLH160011

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia:619,9 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat krapkowicki – gmina Zdzieszowice; powiat kędzierzyńsko-kozielski – gmina Reńska Wieś i gmina Kędzierzyn-Koźle.

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęg Zdzieszowicki to kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad rzeką Odrą. Jest to jedyny tak zachowany kompleks leśny
w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach zalewowej doliny rzecznej na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest dąb szypułkowy oraz grab zwyczajny, a miejscami występuje jesion wyniosły i wiązy. W runie dominują rośliny zakwitające wczesną wiosną np. śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz pełna i pusta oraz ziarnopłon wiosenny. Z uwagi na wiek drzewostanów Łęg Zdzieszowicki jest miejscem występowania wielu ciekawych gatunków ptaków związanych z dziuplami m.in. muchołówki białoszyjej oraz dzięciołów (m.in. zielony, zielonosiwy, czarny, średni).

 

Kumak nizinny

Przedmioty ochrony

Siedliska przyrodnicze:

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3270 Zalewane muliste brzegi rzek

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Gatunki zwierząt:

Pachnica dębowa Osmoderma eremita

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Kumak nizinny Bombina bombina

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Pachnica dębowa

W obszarze ochronie podlegają dwa gatunki płazów (kumak nizinny i traszka grzebieniasta) oraz jeden gatunek chrząszcza (pachnica dębowa). Płazy do rozrodu wykorzystują głównie występujące na terenie Łęgu Zdzieszowickiego starorzecza, które jako siedlisko przyrodnicze również podlegają ochronie. Pachnica dębowa jest związana z starymi drzewami tworzącymi miejscowy drzewostan. Najliczniej reprezentowanym siedliskiem przyrodniczym w obszarze są łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe zajmujące powierzchnię ponad 400 ha. Siedlisko to ze względu na ograniczone wylewy Odry przekształca się coraz bardziej w kierunku grądowym.

 .

.

Dla ciekawych:

….. polska nazwa pachnicy dębowej pochodzi od zapachu jaki wydzielają samce chrząszczy. W przeciwieństwie do większości gatunków owadów to właśnie samce pachnicy przywabiają samice. Drugi człon łacińskiej nazwy pachnicy dębowej (eremita) w wolnym tłumaczeniu oznacza odludka lub pustelnika. Ponieważ chrząszcze prowadzą bardzo skryty tryb życia można je obserwować w najcieplejsze dni lata w pobliżu dziupli, które są ich miejscem rozwoju.

….. starorzecza tworzone są poprzez zmianę przebiegu koryta rzeki, najczęściej dzięki odcięciu tzw. meandrów. Obecnie kiedy większość rzek została uregulowana praktycznie nie dochodzi do powstawania naturalnych starorzeczy, stąd ich ochrona jest tak istotna.

.. zalewane muliste brzegi rzek to jedno z najbardziej efemerycznych siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000. Jego powstawanie związane jest z nanosami jakie rzeka wyrzuca w momencie wezbrań. Nadmierne regulacje koryt rzek oraz zmiana reżimu wodnego cieków wodnych prowadzi do zaniku występowania mulistych brzegów rzek, a tym samym również do ginięcia pionierskich roślin tworzących to siedlisko.

.. od strony Zdzieszowic dotrzeć do obszaru można tylko za pomocą promu kursującego na rzece Odrze. Co ciekawe, prom jest napędzany siłą ludzkich mięśni i każdy podróżujący jest wręcz zobowiązany do pomocy w jego przeprawie na drugi brzeg.