Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251841

Ostoja Sławniowicko – Burgrabicka – PL

Nazwa i kod obszaru: Ostoja Sławniowicko – Burgrabicka PLH160004

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2008 r.

Powierzchnia: 771.6 ha

Położenie administracyjne: powiat nyski – gmina Głuchołazy.

Kumak górski

Obszar zajmuje część Sudetów Wschodnich, w tym m.in. wsie Sławniowice oraz Burgrabice. Ostoja jest bardzo istotnym elementem w ekosystemie regionu – kluczowe są tu gatunki nietoperzy oraz płazów, w tym szczególnie cenne kolonie rozrodcze i zimowe podkowca małego. Gatunek ten występuje w Polsce głównie w Karpatach, w Sudetach zaś, w okolicach Sławniowic, Burgrabic i Głuchołaz. Ten wyjątkowo narażony na wyginięcie nietoperz występuje w ostoi bardzo licznie; ma tu swoje zimowisko i dwa miejsca rozrodu. Innym gatunkiem występującym w obszarze jest nocek duży (kolonia letnia). Nietoperze upodobały sobie szczególnie teren zakładu wydobywczego w Sławniowicach oraz kościół w sąsiednich Burgrabicach. Obszar ten jest istotny również dla kumaka górskiego. Jest on bowiem jednym z dwóch miejsc jego występowania w Sudetach (tutaj przebiega granica zasięgu występowania tego gatunku w Polsce).

Przedmioty ochrony:

Nocki duże

Siedliska przyrodnicze

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Gatunki ssaków

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

1324 Nocek duży Myotis myotis

Gatunki płazów

1193 Kumak górski Bombina variegata

 .

.

.

Opis przedmiotów ochrony

Kumak górski

Zebrane podczas prac nad projektem planu informacje pozwoliły stwierdzić, że kluczowy dla obszaru gatunek podkowca małego obecnie znajduje się w dobrym stanie zachowania. Populacja utrzymuje się w obszarze od wielu lat, zarówno jeśli chodzi o kolonie letnie, jak i zimujące. Stwierdzone liczebności stawiają kolonię rozrodczą na drugim miejscu w Polsce i zdecydowanie na pierwszym w Sudetach. Można zatem optymistycznie spojrzeć na przyszłość tego gatunku, jednak aby zachować korzystne warunki bytowania podkowców, jak również nocka dużego, który w obszarze zakłada kolonie letnie wspólnie z podkowcem, należy poważnie wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie mogą przeszkodzić egzystencji tych gatunków. Na terenie zakładu wydobywczego głównym zagrożeniem dla bytujących tam nietoperzy jest zmiana funkcji, jakie pełnią w chwili obecnej obiekty przedsiębiorstwa. Niebezpieczeństwo mogą stanowić nieodpowiednio prowadzone remonty pomieszczeń, uszczelnianie wlotów i ich oświetlanie. W przypadku schronień zimowych będą to głównie zagrożenia dotyczące zmian mikroklimatycznych w zimowisku, a ich przyczyną jest przede wszystkim penetracja przez ludzi lub zasypywanie (szczelne zamykanie) wlotów. Aby nietoperze miały zapewniony bezpieczny dolot na tereny rozrodu, jak również do miejsc żerowania, należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągów drzew i krzewów w okolicach ich miejsc zimowania i odpoczynku, a w przypadku schronień letnich (strych kościoła oraz budynek przemysłowy) na zachowanie dotychczasowych wlotów.

Dla ciekawych:

…. w granicach ostoi stwierdzono stanowiska wawrzynka wilczełyko, tj. niewielkiego krzewu kwitnącego wczesną wiosną. Zarówno owoce, liście jak i kora tego gatunku są trujące, dlatego nawet kontakt rośliny ze skórą może powodować obrzęk i pojawienie się pęcherzy.

… w obszarze zidentyfikowano ponadto cenny gatunek – hildebrandię rzeczną, zamieszczoną na Czerwonej liście glonów w Polsce jako gatunek narażony na wymarcie. Krwistoczerwona plecha tego krasnorostu ma postaćpłaskiej skorupy ściśle przylegającej do kamieni zanurzonych w wodzie, co sprawia, że wygląda ona jak występujący na nich nalot. Gatunek ten rośnie w stosunkowo czystych wodach płynących.