Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251824

Przyłęk nad Białą Głuchołaską – PL

Nazwa i kod obszaru:         Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011 r.

Powierzchnia: 166,0 ha

Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat nyski – gmina Głuchołazy i gmina Nysa.

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Obszar obejmuje naturalny odcinek rzeki Białej Głuchołaskiej wraz z otaczającymi rzekę łozowiskami, łęgami i grądami. Jest to teren płaskiej terasy zalewowej na zachodzie przechodzący w terasy nadzalewowe i wysoczyznę polodowcową. W dnie doliny występują mady, w lokalnych obniżeniach namuły. Koryto rzeki ma charakter podgórski, lokalnie roztokowy. Obszar w większości pokrywają zbiorowiska leśne. Ostoja położona jest w strefie przejściowej między Górami Opawskimi a terenami nizinnymi Ziemi Nyskiej. Obszar jest cenny przyrodniczo ze względu na występowanie dobrze zachowanych grądów o charakterze przejściowym między grądem subkontynentalnym a środkowoeuropejskim.

.

 .

.

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Przedmioty ochrony

Siedliska przyrodnicze:

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

.

.

Opis przedmiotów ochrony w obszarze

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

Obszar Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską charakteryzuje się bardzo dobrze zachowanymi grądami o charakterze przejściowym między grądem subkontynentalnym (Tilio-Carpinetum) a środkowoeuropejskim (Galio-Carpinetum). W województwie opolskim przebiega naturalna granica między tymi dwoma podtypami grądów. Dodatkowo w sąsiedztwie grądów występują płaty bardzo dobrze zachowanych łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych Ficario-Ulmetum. W ostoi koryto rzeki Białej Głuchołaskiej podlega naturalnym procesom geomorfologicznym. W pobliżu rzeki zachowały się płaty łęgów wierzbowych ściśle związanych z okresowymi zmianami poziomu wody w rzece. Cały kompleks leśny ma charakter zwarty i ostańcowy. Obszar Przyłęk nad Białą Głuchołaską jest też miejscem występowania ciekawych gatunków ptaków, a odcinek przylegający do rzeki jest stałym miejscem występowania wydry.

 .

.

.

.

.

Dla ciekawych:

….. Biała Głuchołaska jest rzeką, której źródła znajdują się u podnóża szczytu Pradziad w Czechach. Pradziad jest najwyższym szczytem Sudetów Wschodnich, uznawanym w nomenklaturze za najwyższy szczyt historycznego Górnego Śląska. Biała Głuchołaska uchodzi do Zbiornika Nyskiego, który również został objęty ochroną prawną jako obszar specjalnej ochrony ptaków.

….. rzeka Biała Głuchołaska należy do tzw. krainy lipienia. Lipień jest zimnolubną rybą występującą tylko w bardzo czystych wodach. Charakterystyczny dla gatunku jest dymorfizm płciowy, który odznacza się dłuższą i kolorową płetwą grzbietową u samców (szczególnie widoczną w okresie tarła).

….. głównym zagrożeniem dla obszaru jest występowanie i ciągłe rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin z rodzaju rdestowiec. Rdestowce nasiewają się bardzo szybko wzdłuż cieków ponieważ ich nasiona roznoszone są przez wodę (hydrochoria). Dodatkowym problemem z ich niszczeniem jest fakt, że rośliny te tworzą rozległe i głęboko zakorzenione kłącza. Co ciekawe, rdestowce zostały sprowadzone do Europy z dalekiego wschodu (Azja) jako rośliny ozdobne i miododajne. Okazało się jednak, że rośliny bardzo szybko i skutecznie rozprzestrzeniają się zagrażając rodzimej florze.