Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251821

Zbiornik Otmuchowski – PL

Nazwa i kod obszaru: Zbiornik Otmuchowski PLB160003

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków od 2008 roku.

Powierzchnia: 2027,0 ha

Położenie administracyjne: powiat nyski – gminy Otmuchów, Paczków; woj. dolnośląskie – pow. ząbkowicki gmina Ziębice.

Ślepowron

Obszar obejmuje zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej (Zbiornik Wodny Otmuchów) i sąsiaduje z innym obszarem Natura 2000 – Zbiornikiem Nyskim PLB160002. Powyżej tego obszaru położone są dwa inne zbiorniki zaporowe – Kozielno i Topola. Obszar położony jest wśród wzgórz, pokrytych polami uprawnymi i łąkami. Brzegi zbiornika są częściowo umocnione, głównie w północnej części która służy celom rekreacyjnym. Pozostała część linii brzegowej porośnięta jest zaroślami wierzbowymi. Teren ostoi to również miejsce licznie odwiedzane przez wędkarzy.

Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej z co najmniej 27 gatunkami ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Na jego terenie notowane są duże koncentracje ptaków wodnobłotnych – gęsi zbożowej, kaczki krzyżówki, czapli siwej.

Przedmioty ochrony

Gatunki ptaków:

Czapla siwa

Ślepowron Nycticorax nycticorax

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida

Czapla siwa Ardea cinerea

Gęś zbożowa Anser fabalis

Krzyżówka Anas platyrhynchos

Czajka Vanellus vanellus

Kulik wielki Numenius arquata

 

Opis przedmiotów ochrony

Rybitwa białowąsa

Najliczniejszym przedstawicielem ptaków wodno błotnych jest gęś zbożowa. Zbiornik jest miejscem odpoczynku dla tych ptaków w trakcie wiosennych i jesiennych wędrówek. Gatunek znajduje w ostoi dogodne warunki ze względu na zaciszne miejsca na wodzie oraz dużą ilość pól ornych, na których może żerować wokół obszaru. Gęsi zagrożone są płoszeniem przez człowieka oraz nadmiernym opróżnianiem zbiornika, co może doprowadzać do braku bezpiecznych miejsc odpoczynku i noclegu. Licznie występuje tu także krzyżówka, która podobnie jak gęś zbożowa wybiera miejsca gdzie można znaleźć bezpieczną taflę wody. Preferuje także niezarośnięte wyspy i łachy, a jako żerowisko odsłonięte błotniste dno zbiornika. Ptaki siewkowe reprezentowane są w obszarze przede wszystkim przez czajkę i kulika wielkiego. Krzyżówkom i siewkowym zagraża głównie płoszenie, a także brak błotnistego dna, na którym mogłyby żerować.

Dla ciekawych

…łacińska nazwa ślepowrona wywodzi się od greckiego słowa nyktos (noc) i oznacza „nocnego kruka”. Określenie to związane jest z nocnym trybem życia jaki prowadzą osobniki tego gatunku oraz charakterystycznym, podobnym do krakania wrony, głosem. W przeszłości uznawano go za ślepego, gdyż w ciągu dnia ukrywał się w zaroślach.

… Zbiornik Otmuchowski to jedyny obszar ptasi w województwie opolskim, gdzie stwierdzono sporą kolonię lęgową czapli siwej – gatunku dość powszechnie występującego w Polsce, jednakże nielicznie lęgowego na Opolszczyźnie